Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Koalicja w mediach

Koalicja w mediach

artykuły w mediach o koalicjonie

Artykuł z portalu gsia.infor.pl

Powstała ogólnopolska koalicja na rzecz osób z niepełnosprawnością

Przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych, parlamentarzyści i eksperci 16 września br. spotkali się w Sejmie, tworząc koalicję działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie miało na celu powołanie w Polsce ogólnopolskiej organizacji reprezentującej przed rządem interesy osób niepełnosprawnych. Członkowie komitetu organizacyjnego dyskutowali nad zapisami przygotowanego statutu nowej koalicji. I tak, członkami nowej organizacji mogą zostać wszelkie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Koalicja ma bowiem reprezentować jak najszerzej to środowisko. Przyjęto zasadę, iż każda organizacja – duża czy mała – będzie reprezentowana na Walnym Zebraniu przez jedną osobę, a więc otrzyma jeden mandat. Komitet organizacyjny postanowił odłożyć decyzję o ostatecznej nazwie organizacji do następnego spotkania. Robocza wersja nazwy to Polska Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

By wyborcze prawa niepełnosprawnych nie były iluzoryczne

Trybunał Konstytucyjny zbada na wniosek Prezydenta RP zmiany w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Popierająca je Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością obawia się przekreślenia możliwości głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Trybunał rozpozna wniosek Prezydenta RP 28 pażdziernika. Koalicja złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu. Dotyczy ono ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Niepełnosprawni wyborcy w Polsce powinni w pełni uczestniczyć w życiu publicznym naszego kraju. Jest to niezbędne, aby zrealizować zasadę powszechności wyborów. Niestety stan zdrowia nie pozwala wielu osobom na korzystanie z podstawowego prawa obywatelskiego, jakim jest udział w wyborach. Tym samym są one wykluczone z życia publicznego i nie mają możliwości wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory są aktem obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy państwa i narodu. Powszechny udział w głosowaniu jest nie tylko konstytucyjnym prawem, ale także zobowiązaniem do wyrażania opinii, komu powierzyć decydowanie o naszej przyszłości. Niepełnosprawni, jak każda grupa społeczna, mają do tego także gwarantowane Konstytucją prawo. Przepisy prawa wyborczego powinny ułatwiać wszystkim obywatelom udział w wyborach.

Tymczasem Ordynacja wyborcza i inne ustawy regulujące procedury wyborcze przewidują obowiązek osobistego stawiennictwa w obwodowych komisjach wyborczych. Takie rozwiązanie nie jest wystarczające z punktu widzenia niektórych kategorii osób.

Wprawdzie Prezydent RP nie zarzuca wprost sprzeczności z Konstytucją przepisów ustawy dotyczących głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Jednakże w jego uzasadnieniu wniosku zawarty jest zarzut sprzeczności przepisów dotyczących takiego sposobu głosowania z konstytucyjną zasadą bezpośredniości, stanowiącą jedną z fundamentalnych zasad prawa wyborczego.

Zarzuty zawarte w uzasadnieniu powinny być przez Trybunał Konstytucyjny wzięte pod uwagę. Mogą bowiem zostać powtórzone przy uchwalaniu Kodeksu wyborczego. Już w tej chwili w toku prac ustawodawczych wydaje się, że ze względu na niejasną sytuację, co do konstytucyjności rozwiązań kwestionowanych przez Pana Prezydenta RP, nie zostaną one wprowadzone do Kodeksu wyborczego pomimo ich znaczenia dla realizacji praw obywatelskich przez osoby niepełnosprawne.

Trybunał rozpozna sprawę na rozprawie w dniu 28 października 2009 r.
Koalicję reprezentuje mec. Marcin Radwan-Röhrenschef z kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach programu spraw pro bono kancelarii


Artykuł z portalu www.wyborca.pl

Wyborca niepełnosprawny

Portal Wyborca.pl wspiera działania środowisk osób niepełnosprawnych, mające na celu zmiany prawa umożliwiające wyborcom niepełnosprawnym udział w życiu publicznym państwa tj. udział we wszelakich wyborach i referendach.

Artykuł 62 Konstytucji RP mówi:

Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Szacuje się, że obecnie około 4 milionów osób niepełnosprawnych z powodu wadliwego prawa, barier architektonicznych, zaniedbań lokalnych władz odpowiedzialnych za przygotowywanie wyborów nie może skorzystać ze swoich konstytucyjnych uprawnień – wzięcia udziału w wyborach!

Czas to zmienić!
Polski nie stać na lekceważenie tak dużej grupy wyborców!
Warto brać przykład z rozwiązań wyborczych innych krajów, wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki – między innymi Internet, które ułatwiają wyborcom niepełnosprawnym udział w wyborach.

W chwili obecnej interesy wyborców niepełnosprawnych i w podeszłym wieku reprezentuje Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, która powstała pod koniec 2008 roku. Obecnie w jej skład wchodzi 27 organizacji. Zobacz skład Koalicji… Celem jej działań jest aktywne wpływanie na zmiany w zakresie praw, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych a także w zaawansowanym wieku oraz inicjowanie zmian w ustawodawstwie. Misją zrzeszenia jest: „zjednoczenie środowiska organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu poprawy ich sytuacji oraz wyrównanie szans tej grupy społecznej”. Koalicja jest otwarta na nowych członków, i zaprasza do swoich szeregów wszelkie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

25 lutego 2009 roku Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością wystosowała apel do Prezydenta RP w sprawie podpisania ustawy o zmianie w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Ustawa wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez osoby niepełnosprawne oraz reprezentujące ich organizacje pozarządowe, wprowadzała możliwość głosowania przez pełnomocników wyborczych. Byłyby to osoby reprezentujące interesy obywatelskie wyborców którzy z racji swojej niepełnosprawności, inwalidztwa lub choroby nie mogą sami uczestniczyć w akcie głosowania.

Na początku marca 2009 roku Lech Kaczyński odmówił podpisania ustawy o zmianie ordynacji i skierował ją do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, podejrzewając w niektórych punktach niezgodność jej zapisów z ustawą zasadniczą. Prezydent przeciwstawiając się idei głosowania przez pełnomocników, tłumaczy swe wątpliwości ewentualnością popełnienia bliżej niesprecyzowanych nadużyć. Trybunał Konstytucyjny nie zdążył z oczywistych względów proceduralnych z rozpatrzeniem wniosku Lecha Kaczyńskiego. Niepełnosprawni, chorzy i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w zaawansowanym wieku kolejny raz nie zagłosowali wedle korzystnych dla nich reguł.

Organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne prowadzą podobne działania na rzecz wyborców niepełnosprawnych od co najmniej 9 lat, niestety bezskutecznie.


Artykuł z portalu www.wyborca.pl

Razem silniejsi – spotkanie koalicjantów

Współpraca z deycdentami, przyszłość PFRON oraz los ustaw ważnych dla osób z niepełnosprawnością to główne tematy, o których dyskutowali członkowie Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Spotkanie koalicjantów odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie, która jest także oficjalną siedzibą Koalicji. Prócz członków – przedstawicieli organizacji pozarządowych z kraju – w spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Minister Jarosław Duda, posłowie: Marek Plura i Sławomir Piechota, Prezesi Zarządu PFRON: Wojciech Skiba i Maciej Szykuła oraz Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński.

Zebrani podkreślili ważkość współuczestnictwa przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością w decydowaniu o sprawach tej grupy w Polsce.

– Chciałbym, aby w przyszłym roku regułą stały się comiesięczne posiedzenia komisji parlamentarnej, podczas których dyskutowalibyśmy wspólnie na tematy zaproponowane przez Koalicję – zaznaczył poseł Sławomir Piechota, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Koalicjanci mówili wspólnym głosem z reprezentantami władz w kwestii dopłat do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

– Polska jest jedynym krajem na świecie, który w tak dużym stopniu dofinansowuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim. Z systemu w tym roku poszło na to miliard trzysta tysięcy złotych – mówił minister Duda. – Nie stać nas na to. Priorytetem powinna być troska o wsparcie zawodowe osób, którym jest najtrudniej, czyli niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym – dodał Minister.

Wspólny sprzeciw wyrażono także wobec rządowej propozycji pozbawienia osobowości prawnej PFRON.

– To jest krok wstecz i to krok bardzo niebezpieczny – mówił Ks. Stanisław Jurczuk, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Minister Jarosław Duda zapewnił, że liczy na to, iż PFRON stanie się agencją wykonawczą z radą nadzorczą, narzędziem w rękach Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z działalnością PFRON wiąże się Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na mocy której PFRON działa, a którą nowelizowano 59 razy.

– Może w końcu to my powinniśmy napisać projekt nowej ustawy, tak jak to miało miejsce w przypadku projektu Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością? – pytał Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, członek Zarządu Koalicji.

Etap prac nad Ustawą o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością stanowi punkt zainteresowania środowiska osób z niepełnosprawnością w Polsce. W ubiegłym roku Premier Donald Tusk zapewniał, że w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2009 ustawa będzie już uchwalona.

– Nie chce w państwa i w siebie znowu tchnąć ducha optymizmu i zapewniać, że uchwalimy ustawę za trzy miesiące, czy za pół roku. Myślę, że uda się tego dokonać w roku 2010. Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień międzyresortowych – zapewniał minister Duda.

Przekazanie 2 grudnia 2008 roku projektu Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Premierowi było pierwszym wspólnym działaniem Koalicji.
Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością została powołana 30 października 2008 roku, skupia blisko trzydzieści organizacji z całej Polski. Więcej informacji na temat celów i działań Koalicji można znaleźć na stronie: www.koalicjaon.org.pl


Artykuł z portalu www.lewica.pl

Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością apeluje do prezydenta

Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością wystosowała apel do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by podpisał nowelizację ordynacji wyborczej. Sygnatariuszami apelu jest 13 różnych organizacji.

Przegłosowane przez Sejm i Senat zmiany umożliwiłyby udział już w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego osobom niepełnosprawnym oraz ludziom starszym, obecnie z różnych względów często wykluczonym z udziału w życiu publicznym. Państwowa Komisja Wyborcza ocenia, że w 2007 roku z praw wyborczych nie mogło skorzystać blisko 2 miliony osób.

Jak podaje PAP, Lech Kaczyński rozważa skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem do 9 marca musi zarządzić termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeśli nie podpisze wcześniej nowelizacji ordynacji wyborczej, eurowybory ogłoszone będą według starych przepisów.

Dzięki nowelizacji przepisów: głosowanie potrwałoby dwa dni – lokale wyborcze będą otwarte w sobotę i w niedzielę w godzinach 8.00-20.00 i możliwe byłoby głosowanie przez pełnomocnika. Wyborcy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogłyby ustanowić pełnomocnictwo. W ich imieniu mogłaby zagłosować inna osoba zameldowana w tej samej gminie. Pełnomocnictwo potwierdzałby urzędnik, który na życzenie odwiedziłby osobę z niepełnosprawnością w jej domu.


Wątek odtworzony z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *