Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Fundacja PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS

Fundacja PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS

wyszukiwarka organizacji pozarządowych

Niepełnosprawność:

Kontakt:

ul. Wolności 293 I piętro

kod: 41-800 Zabrze

telefon: 32 376-42-00

fax:

e-mail: fundacjapiastun@wp.pl, www.fundacjapiastun.pl

KRS 0000292978

Opis i zakres działalności:

Fundacja została powołana w celu:

1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. Ochrony i promocji zdrowia,
3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. Działań na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6. Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
7. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
8. Promocji i organizacji wolontariatu

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie dofinansowania bezpłatnych szkoleń i sympozjów.
2. Współprace z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania szkół i ośrodków integracyjnych.
3. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.
4. Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, zielone szkoły i leczenia w kraju i za granicą.
5. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia.
6. Dofinansowanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich.
7. Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie.
8. Finansowanie leków dla osób chorych.
9. Dofinansowanie imprez charytatywnych i działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom fizycznym i prawnym,
10. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków.
11. Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów fundacji,
12. Organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji
13. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji,
14. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących do realizacji celów statutowych.

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja realizuje zadania w zakresie sfery zadań publicznych określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami). Może je realizować przez działalność nieodpłatną w zakresie pożytku publicznego.

1. Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
a. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
b. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
c. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
d. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
e. Działalność bibliotek (91.01.A)
f. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
g. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

Informacje dodatkowe:

« powrót

Wątek odzyskany z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *