Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

pomoc ludziom

Niepełnosprawność:

Kontakt:

ul. Równa 10/3

kod: 03-418 Warszawa

telefon: 22 619 85 01

fax: 22 619 85 01

e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl, www.otwartedrzwi.pl

KRS 0000080010

Opis i zakres działalności:

Celem Stowarzyszenia jest:
– tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;
– przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
– rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków;
– niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży;
– wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
– promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia składają się następujące usługi:
– pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców,
– organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów,
– poradnictwo prawne,
– poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe,
– doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wspieranie przedsiębiorczości,
– reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
– prowadzenie centrów integracji społecznej,
– rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
– resocjalizacja i reedukacja dzieci i młodzieży,
– szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne,
– wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej,
– prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań chronionych i socjalnych,
– prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
– wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu,
– prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych,
– prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych,
– organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych,
– organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
– organizacja żywienia i dożywiania osób ubogich,
– pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,
– organizacja zbiórek publicznych,
– organizacja kampanii społecznych,
– organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów,
– organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów,
– organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu życia,
– organizacja konferencji, seminariów i sympozjów,
– promocja wiedzy i postaw proekologicznych,
– prowadzenie telefonów zaufania,
– promocja i kształcenie postaw obywatelskich,
– wdrażanie zasad integracji europejskiej,
– prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej,
– współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
– tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach,
– współpraca z mediami,
– wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu,
– działalność charytatywna,
– usługi w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody,
– prowadzenie działalności z zakresu ekologii.

Informacje dodatkowe:

« powrót

Wątek odtworzony z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *