Strona główna » Aktualności » Bez kategorii » Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

stowarzyszenie na rzecz osób z dysfunkcjami

Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby upośledzone umysłowo
  3. Osoby chore psychiczne

Kontakt:

ul. Jana Kochanowskiego 30

kod: 33-100 Tarnów

telefon: 662 27 35 30, 14 639 09 09

fax:

e-mail: biuro@ichlepszejutro.pl, www.ichlepszejutro.pl

KRS 0000237677

Opis i zakres działalności:

Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności:

-Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych oraz aktywnego spędzania ich wolnego czasu.
-Udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe.
-Specjalistyczna pomoc podopiecznym.
-Udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów wnikających z faktu posiadania wśród najbliższych osoby niepełnosprawnej lub chorej.

Cele o Stowarzyszenie realizuje przez:

[Inicjatywa zmian prawa]
Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i obywatela wobec osób, dla których działa Stowarzyszenie i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

[Rehabilitacja społeczna]
Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają. Udzielanie im wsparcia, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego.

[Działalność edukacyjna i integracyjna]
Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, kultury fizycznej, sportu, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych skupiających dzieci i młodzież z różnych społeczności lokalnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Inspirowanie i organizacja wystaw, pokazów, koncertów, zabaw mających na celu pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki ich życia.
Promocję osób niepełnosprawnych i działań na ich rzecz w mediach.
Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej oraz innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

[Rehabilitacja zawodowa]
Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej. Pomoc w zakupie urządzeń umożliwiających podjęcie pracy osobom niepełnosprawnym. Organizowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie. Organizowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca). Pomoc pracodawcom zatrudniających osoby niepełnosprawne.

[Likwidacja barier]
Pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych, pomoc w zaopatrzeniu się w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się, organizowanie konkursów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych i możliwości ich zaspokajania.
.
[Turnusy rehabilitacyjne]
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

[Działalność naukowa]
Organizowanie: spotkań, prelekcji na temat udzielania pomocy niepełnosprawnym, seminariów, warsztatów, konsultacji, konferencji, programów szkoleniowych, wyjazdów, staży. Świadczenie usług doradczych i eksperckich dla przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej oraz inspirowanie badań naukowych w dziedzinie niepełnosprawności, współdziałanie w ich prowadzeniu, a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
Organizowanie spotkań przedstawicieli świata polityki i gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych ze społecznościami lokalnymi.
Pozyskiwanie i wymianę informacji, materiałów i doświadczeń.
Gromadzenie informacji na temat praw osób niepełnosprawnych oraz możliwości zaspokajania ich potrzeb.

[Działalność szkoleniowa]
Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów, studentów i uczniów oraz wolontariuszy i innych.
Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.

[Współpraca]
Współpracę z władzami i instytucjami opieki społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi krajowymi i zagranicznymi poprzez tworzenie wspólnych projektów opartych na wymianie doświadczeń i przekazywaniu umiejętności.
Organizowanie międzynarodowych imprez integracyjnych.
Wymianę niepełnosprawnych mieszkańców z różnych regionów Europy i świata.
Wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnych z różnych regionów Europy i świata.

[Wolontariat]
Zachęcanie do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności. Współpraca z innymi organizacjami prowadzącymi usługi wolontariackie.

[Działalność wydawnicza]
Prowadzenie działalności wydawniczej.

Informacje dodatkowe:

« powrót

Wątek odtworzony z archiwalnej wersji strony.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *